A családállítások és a tanfolyamok helyszíne:

7625 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 36.

(az Iparkamara / Pécsi Kereskedelmi Központ épületében)

Ide kattintva megnézheti térképen is, és itt talál az épületről fényképet.

 

Telefon:
+36 30 / 940 - 6789

(hétfőtől péntekig 09.00 és 10.30 között vagyok elérhető)


E-mail: info@pramana.hu

(az e-maileket naponta egyszer, jellemzően kora reggel nézem át)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Törvény szigorú Őre

 

A lélek képzeletbeli belső színpadán a Bak energiának megfelelő szereplő a szigorú Törvényőr.  A nevében szereplő törvény itt nem véletlenül van nagybetűvel írva: az egyetemes Törvény leképeződése bennünk ez a hatóerő. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden Bak jellegű ember az Egyetemes Törvény megjelenítője lenne a valós életben, ez koránt sincs így.  Itt is igaz, mint minden energia esetében, hogy a megélési szint az nincs benne a horoszkópban, vagyis önmagában az, hogy egy ember személyiségében a Bak lélekerő domináns, nem minősíti az illetőt. Mert ennél a jegynél a rideg, túl fegyelmezett, kőkemény, önmagát és másokat sem kímélő viselkedéstől az érett felelősségvállalással végrehajtott célirányos cselekvésekig terjedhet a megélések köre.  Ő az, aki nemcsak tudatában van a számára legfontosabb értékeknek, hanem eszerint is alakítja az életét, míg például egy „laza” Ikrek, vagy tétova Halak esetében ez egyáltalán nem így van. A Bak kulcsszavai a teljesítmény, összefogottság, mérték, fegyelem, felelősség, státusz, hierarchia és rend.

Fel a csúcsra

A Bak ember addig a pontig szeretne eljutni, ahonnét átlátja és irányíthatja azt a struktúrát, amiben benne van: ez a családjára éppúgy igaz, mint a munkájára. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hierarchia csúcsára kell feljutnia, hisz valójában ez az egyetlen olyan pont, ahonnét maradéktalanul áttekinthető és kézben tartható a rendszer működése.  Érzi magában, hogy neki dolga van az Egyetemes Törvénnyel, és ez sokszor úgy jelentkezik a hétköznapokban, hogy ő akar mások számára a mindent meghatározó törvénnyé válni. Rossz esetben szeretetre és együttérzésre nem figyelő házi zsarnokká válhat a magánéletében, és másokon átgázoló, törtető karrieristává a szakmájában. Ez utóbbi esetben a benne munkáló erőt azzal a képpel lehetne érzékeltetni, amikor a kőszáli kecskék (Bak-analóg állatok) tavasszal, hóolvadáskor ott vannak egy hegyoldalon. Képzeljük el, hogy fent a csúcs közelében – ahol már megsüti a havat a Nap – elkezd olvadni, és a hó alól előbukkan egy fűcsomó, amit két különböző kecskebak vesz észre egyidejűleg. Mindketten elindulnak, hogy megszerezzék a táplálékot és természetesen hosszú távon az marad életben, aki eléri, hogy – akár a másik mélybe taszítása árán is – ő jusson korábban magasabbra. Alacsony szintű megélés esetén ehhez hasonló atavisztikus hajtóerővel akarhat a Bak mások feje fölé kapaszkodni.

Ugyanez a hajtóerő nagyobb átlátással, bölcsebben megélve viszont együttérző, ám mégis komoly és felelősségteljes emberré alakítja az egyént, aki önmagán belül már megvalósította a Törvényt, azaz, belsővé tette, interiorizálta, egyénivé alakította a mindannyiunk életében közreható társadalmi, erkölcsi és univerzális törvényeket. Ekkor már készen áll benne az eszköz, amire Weöres Sándor gyönyörű sorai is utalnak:

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Aki így működik, az már nemcsak belsővé vált földi törvények szerint éli az életét, hanem ezeken túlmutató egyetemes szabályzókat érzékelve halad a Sorsa útján. Mert valójában a Bak a sorsalakítás energiája. Aki érzékeli a lényében közreható Sorsot és sorsalakító erőket, az már „tanítvány”: az egyetemes rendszer-meghatározó erők mentén igyekszik kibontakoztatni mindazt, amit a Sorsa számára megenged. Az ilyen Bak már nem a piramis legtetején lévő zárókővé akar válni, hanem ugyanezt a késztetettséget a végső Egyhez való eljutás vágyaként éli meg. Itt tisztán tetten érhető ennek az energiának a teljes spektruma, az ív, amit be lehet futni eme lélekerő mentén: az „abszolút tekintéllyé válni” akarástól a „létesülés eredendő forrásáig eljutni” vágyával bezárólag. Ami összeköti ezeket a nagyon különböző megéléseket, az a biztos pont megtalálásának vágya: stabilan, jó helyre támasztva a „létrát” el lehessen indulni „kapaszkodni felfelé”.  A hétköznapi működésű Bak emiatt – ahogy a szarkasztikus jellemzés tartja – „mindig szívesen nyújt segítő kezet a kicsivel felette haladónak”, másrészt viszont a beérett Törvényőr önmagán belül köti össze az eget és földet, azaz az emberi és ember feletti valóságokat. És ekkor már nem kell hajszolnia odakint az eredményeket, hogy tekintélye legyen, mert a belső erő kisugárzása automatikusan biztosítja ezt a számára.

Létkeretek és Törvény

Amint az a fentiekből kitűnik a Törvény Őrének az alapvető létkeretekkel van dolga: a Sorssal, az univerzális törvényekkel, az idővel. Ezekből áll össze az a hierarchikus rend, amibe tagolva éljük az életünket. Ezért aztán bármelyikünk esetében akkor aktiválódik a lélek színpadán a Törvényőr (még ha nem is vagyunk Bakok), ha valamilyen lényeges vonatkozásban letérünk az utunkról, nem tartjuk tiszteletben a határokat, nem vállaljuk a felelősséget valamiért, vagy nem vesszük elég komolyan – önmagunkhoz képest természetesen! –az éppen adott helyzetet, amiben benne élünk. Ekkor leállítások, akadályoztatások, megpróbáltatások, vagy akár másokon keresztül érkező „megrendszabályozás” formájában nyilvánulhat meg ez az energia, amit jó esetben felelősségteljes formába öntésként, struktúrateremtésként, vagy struktúrába rendeződésként élhetünk meg. Ez utóbbi akkor nem okoz gondot egy Bak embernek, amikor már érzi, hogy megtalálta a saját helyét a rendszerben és nem kell már feljebb kapaszkodnia, mert ez az a hely, amit a Sors kijelölt a számára, itt tudja a legoptimálisabban kibontakoztatni a képességeit, bebizonyítani kompetens, hozzáértő voltát. Mert amíg a hétköznapokban ki nem éli a formaadó tendenciákat, addig nincs nyugvása és rossz esetben munkamániásként élheti le az életét, tudatosulatlanul hajszolódva a mérték megtalálása ügyében. Ez az, amiből jó esetben saját mértékadó szerepe fakad: a belső nyugalmával és összeszedettségével válik mások számára példaképpé.

A Bak az Örök Törvény letéteményese, amit viszont emberi szinten a hétköznapokban sokszor úgy él meg, hogy a fennálló rendet igyekszik minden erejével megtartani és konzerválni. Ez sok esetben konformitáshoz, konzervatív ragaszkodáshoz vezet, és emiatt rossz esetben nem képes lépést tartani a változásokkal. Az ilyen típusú idős Bakok megkeseredetté, zárkózottá válnak és sokszor testi szinten is megjelenik rajtuk a lemerevedés, hajlíthatatlanság egyik-másik fizikai tünete. Eleve racionális beállítottságú és nagyon alaposan át is gondolja a dolgait, mielőtt belevágna valamibe. Nagyon sokféle szempontot figyelembe véve végigelemzi az előtte álló utat, és csak ha már úgy érzi, hogy minden szóba jöhető verzióra és azok kezelésére is felkészült, akkor indul el. Ennek a működésnek előnye a megbízhatóság és alaposság, hátránya a spontaneitás teljes hiánya és a pánik, amikor valamilyen, racionálisan előre ki nem számítható tényező merül fel az életében.  Erőssége a szabálykövetés és céltételezés, gyengéi az érzelmek és optimizmus. A Bakok mindig a legrosszabbra (jó esetben: is!) készülnek fel, általában az emberi hibákra és a negatív kimenetelekre fókuszálnak. Ezért igaz, hogy a Nyilas energiával jól tudják kompenzálni egymást: a túlzott optimizmus és sötéten látó pesszimizmus végletei között meglelhető egyensúly megtalálását segítve, legyen szó akár egy emberen belül működő két erőről, akár két különböző emberben megjelenő tulajdonságokról.

Új nézőpontok

Az univerzális Törvény megjelenésének egy teljesen új aspektusát tárta elénk az utóbbi évtizedekben a Bert Hellinger munkásságából kibontakozott családfelállítás módszere. Magának a terápiának a működéséről helyszűke miatt itt most nem ejtenék szót, de a módszerből leszűrhető alapigazságok, a család, mint működő rendszer esetében azt mutatják, hogy az idői hierarchia alapvető fontosságú az emberi életben. Ebben a tekintetben ez itt kétféle módon jelenik meg: az egyik a generáción belüli, a másik a generációk közötti hierarchia. A generációk közötti rangsor természetesen szülő - gyerek vonatkozásban értendő, ami például felborulhat, ha a válásnál az anyánál maradt fiúgyerek tudattalanul azzal a fogadalommal éli onnantól az életét, hogy „Majd én pótlom Neked apát, anyu!”. Teszi mindezt szeretetből, és mivel nem tudatosul az egész, ezért sokszor „ottfelejti” magát lélekben, és később, amikor már neki is lesz családja, az ő felesége fogja azt érezni, hogy a férje „valahogy nincs ott lélekben”. Vagyis, itt – még ha szeretetből is – felborult a Rend, aminek a helyreállítására szolgál maga a módszer. A másik, az egy generáción belüli hierarchia például akkor borulhat fel, ha – egyébként teljesen érthető emberi, lélektani okoknál fogva – a gyerekeknek nem mondják el a szülők, hogy volt előttük a sorban olyan testvér, aki nem születhetett meg abortusz, vagy vetélés miatt. Ilyen esetekben a szülőkben visszamaradt érzelmek – gyász, fájdalom, szégyen, bűntudat – megakadályozhatják, hogy erről beszéljenek az élő gyerekkel, aki emiatt például elsőnek tudja magát, pedig valójában harmadik, és a gyerek érzi is, hogy „valahogy nincs a helyén az életében”, mert persze attól, hogy a szülő nem mondta el, a lelke tud a meg nem születettről. Ehhez hozzá kell fűzni, hogy a Rend értelmében a gyereknek normál esetben semmi köze nincs a szülők „hálószobatitkaihoz”, kivéve, ha – mint jelen esetben is – életfontosságú ügyről van szó – ez az eset az, amikor tudnia kell a testvérről, mert előtte áll a sorban akkor is, ha nem születhetett meg.

Az elmondottak természetesen csak kiragadott törvényszerűségek a családlélek, mint rendszer működésekor közreható tényezők közül, ám ezek segítségével már könnyebben érzékelhető, hogy miért alkotta meg Hellinger azt az első olvasásra kicsit furcsának ható kifejezést, hogy a „szeretet rendjei”. Mint látható, a léleknek éppúgy szüksége van vezérfonalakra, hogy jól tudjon áramolni az energia, a szeretet, ahogy a víznek is szüksége van mederre, hogy folyóként tudjon áramlani. A Bak energia jó esetben ezt képes biztosítani: a lélek folyóját mederbe terelve, határokat szabva teszi lehetővé, hogy a megfelelő helyen és időben a víz – a bennünk áramló érzés-energiák – termékennyé tudják tenni az életünkben megművelendő termőföldeket.

Báder György weboldala. 2008. Cégmester PHP engine.